Sunday, 22 December 2013

HONG KONG GOLD & SILVER BAR COLLECTION(香港金銀塊)

HONG KONG HENG SENG BANK(香港恆生銀行) - GOD OF WEALTH(財神) GOLD 100GRAMS(3.215OZ)
--------------------------------------------------------------------
HONG KONG LEE CHONG(香港利昌) GOLD 1TAEL(1.20337OZ)
+
HONG KONG LEE CHONG(香港利昌) SILVER 500GRAMS(16.075OZ)
--------------------------------------------------------------------